Nowa koncepcja zarządzania regionami turystycznymi

Wojciech Fedyk , Beata Meyer , Jacek Potocki

Abstract

The article contains the results of an analysis concerning the possibilities of effectively managing tourist regions in a competitive market, on the basis of the functioning of regional tourist organizations (ROT) in Poland according to several models. Furthermore, the results of the proposed ROT transformations and their in- fluence on the development of tourist traffic in tourist reception areas are discussed. A literature review showcased the divergence of views on the purposefulness and direction of the POT-ROT-LOT system modifications. Three models of ROT activity were proposed on the basis of the idea of product consortia and tourism clusters, DMO and network cooperation, indicating the key qualities that allow for the imple- mentation of those models in organizational practice. As a consequence, these quali- ties contribute to increasing the organizations’ effectiveness, and further implicate changes in logistics and the quality of tourist service in tourist regions.
Author Wojciech Fedyk
Wojciech Fedyk,,
-
, Beata Meyer
Beata Meyer,,
-
, Jacek Potocki (EMaT / DSMaL)
Jacek Potocki,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No4
Pages50-81
Publication size in sheets1.55
Keywords in Polishregion turystyczny, zarządzanie promocją, modele współpracy, regionalne organizacje turystyczne
Keywords in Englishtourist region, promotion management, cooperation models, regional tourist organizations
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej możliwości skutecznego zarządzania regionami turystycznymi na konkurencyjnym rynku, opartej na funkcjonowaniu regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w Pol- sce, w kilku ujęciach modelowych, a także skutków proponowanych przekształceń w ROT i ich wpływu na rozwój ruchu turystycznego w obszarach recepcji tury- stycznej. W przeglądzie literatury wskazano na rozbieżności poglądów na temat celowości i kierunków modyfikacji systemu POT-ROT-LOT 1 . Na podstawie idei konsorcjów produktowych i klastrów, DMO ( Destination Managment Organiza- tion ) i współpracy sieciowej zaproponowano trzy modele działania ROT, wskazując na kluczowe cechy pozwalające na wdrożenie tych modeli do praktyki organizacyj- nej. W konsekwencji służą one wzrostowi skuteczności działania organizacji, im- plikując zmiany w logistyce i jakości obsługi ruchu turystycznego w regionach tu- rystycznych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.4.3
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/03_fedyk_meyer_potocki.pdf
Languagepl polski
File
Fedyk_Meyer_Potocki_Nowa_koncepcja_zarzadzania_regionami_turystycznymi.pdf 1,94 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*11 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back