Konwergencja społeczna województw Polski w świetle strategii Europa 2020

Joanna Krupowicz

Abstract

One of the aims of the Europe 2020 strategy is inclusive growth, i.e. growth based on high employment rates. It has been established that by 2020, the employment rate of people aged 20–64 in Poland should reach 71%. The purpose of the study was to determine whether Poland’s efforts to achieve the assumed rate are accompanied by convergence at the provincial level. By regression models of the employment rate, it was checked whether beta-, sigma- or gamma-convergence had occurred in Poland’s provinces in the following three periods: 2004– 2017, 2004–2010 and 2010–2017. During the implementation of the Europe 2020 strategy, such convergence was present in the twelve of the provinces. No sigma-convergence, i.e. a significant decrease in the diversity of the provinces in terms of the employment rate, was found in this period. Gamma-convergence, i.e. a significant change in the provinces’ positions as regards the employment rate, was not confirmed for any of the studied time periods.
Autor Joanna Krupowicz (NE / KPiAG)
Joanna Krupowicz
- Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
Inne wersje tytułuSocial convergence of Poland’s provinces in the light of the Europe 2020 strategy
Tytuł czasopisma/seriiSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Rok wydania2018
Nr2 (10)
Paginacja19-38
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimkonwergencja społeczna, konwergencja regionalna, strategia Europa 2020, wskaźnik zatrudnienia
Słowa kluczowe w języku angielskimsocial convergence, regional convergence, Europe 2020 strategy, employment rate
Streszczenie w języku polskimJednym z celów strategii Europa 2020 jest wzrost sprzyjający społecznemu włączeniu, tj. wzrost oparty na wysokim poziomie zatrudnienia. W Polsce ustalono, że do 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lata osiągnie 71%. Celem badania było ustalenie, czy dążeniu Polski do osiągnięcia założonej wartości wskaźnika towarzyszy konwergencja na poziomie województw. Stosując modele regresji wskaźnika zatrudnienia, weryfikowano występowanie konwergencji typu beta, sigma i gamma w województwach Polski w trzech przedziałach czasowych: 2004–2017, 2004–2010 i 2010–2017. W okresie realizacji strategii Europa 2020 beta konwergencję wykazało 12 województw Polski. Jednocześnie nie potwierdzono sigma konwergencji, tj. istotnego zmniejszania się zróżnicowania województw pod względem wskaźnika zatrudnienia w tym okresie. W żadnym z rozpatrywanych przedziałów czasowych nie potwierdzono występowania gamma konwergencji, czyli istotnej zmiany pozycji województw pod względem wskaźnika zatrudnienia.
DOIDOI:10.15611/sie.2018.2.02
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Krupowicz_Konwergencja_spoleczna_wojewodztw_Polski.pdf 881,25 KB
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 28-08-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót