Koncepcja dostępności jako podstawa subsydiowania teatrów publicznych w Polsce

Katarzyna Smolny

Abstract

Purpose – The author endeavours to prove that availability of cultural service in Poland is an obvious result of the amount of offered seats in theaters and that is why subsidising public theaters needs to be dependent on „production” of seats on the auditorium. The author proposes an additional thesis saying that availability of free seats during performances in Poland is low and varying and that is the reason of low society participation in cultural events. Methodology – Public theaters in Poland are the subject of the research. All data used in the research comes from the Central Statistical Office as well as from the opinion polls distributed by the author. Data covers the period of time from 2010 to 2015, but the key year of the research is 2015. Only theaters which are sponsored by the city government or district government are included into research. The basic unit of measure is a district. The author used graphics, statistics as well as conclusion’s methods to execute her research aim and verify the hypothesis. Findings – It was proved by using Pearson correlation that there is a relation between human participation in performances and the availability of seats in the theatre. More over it was proved that there is no dependence on how much the theaters were donated by the government, and it does not matter if the performance hall is permanent or not. Having such results of the research and knowing that there is a decent sale of theatre tickets we can assume that the author verify positively thesis of the research. To cause higher availability of theater tickets come into effect, the amount of free seats in permanent theatre’s halls should depend on government’s donations. Value – Reflections on research concern on another trial of finding a solution for how to increase effectiveness of public assets spent on cultural services in Poland. In reference to the author what should be provided is the availability of cultural events
Author Katarzyna Smolny (ES / DF)
Katarzyna Smolny,,
- Department of Finance
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5/1 (89)
Pages389-400
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwydatki publiczne, zadania własne samorządów, subwencjonowanie kultury, teatry publiczne, efektywność środków publicznych
Keywords in Englishpublic spending, local government’s own tasks, subsidising of culture, public theaters, public assets effectiveness
Abstract in Polish Cel – Celem artykułu jest udowodnienie twierdzenia, iż dostępność usług kulturalnych w Polsce wynika przede wszystkim z podaży miejsc w teatrach i w związku z tym należy subwencjonowanie teatrów publicznych uzależnić od „produkcji” miejsc na widowni. Postawiono tezę pomocniczą, że dostępność miejsc na widowniach podczas spektakli teatralnych w Polsce jest niska i niejednolita i tym samym stanowi podstawową przyczynę niskiego udziału społeczeństwa w wydarzeniach teatralnych. Metodologia badania – Przedmiotem badań pomiaru dostępności instytucji kultury są publiczne teatry w Polsce. Dane pochodzą z portalu statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego oraz z ankiet wysyłanych przez autorkę. Dane obejmują okres lat 2010–2015. Kluczowym rokiem analizowanym w badaniu jest rok 2015. Pod uwagę wzięto tylko teatry, dla których organizatorem jest miasto lub województwo samorzą- dowe. Jako podstawowa jednostka pomiaru zostało przyjęte województwo. W pracy wykorzystano metodę graficzną, statystyczne metody opisu, jak również wnioskowania. Wynik – Wykorzystując korelację Pearsona udowodniono zależność udziału ludności w spektaklach teatralnych od ilości miejsc na widowniach teatralnych oraz wykazano brak zależności tej cechy od wydatków samorządowych na teatry. Wykazano także brak zależności wydatków samorządowych na teatry od liczby miejsc na widowni w stałych salach teatralnych. Przy takich wynikach oraz wynikach wysokiej frekwencji sprzedaży biletów na spektakle, podanych przez poszczególne teatry w ankietach, możemy zakładać, iż teza badawcza została zweryfikowana pozytywnie. By zwiększyć dostępność usług teatralnych, należałoby uzależnić wydatkowanie środków publicznych od ilości miejsc na widowni w stałych salach teatralnych. Oryginalność/wartość – Rozważania dotyczą próby znalezienia recepty na zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych na usługi kulturalne w Polsce.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/1-32
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back