Konwergencja gospodarek krajów Unii Europejskiej o walutach narodowych względem strefy euro w okresie postkryzysowym

Wawrzyniec Michalczyk

Abstract

Purpose – the article aims to present the results of assessing the degree of convergence of the economies of the European Union, which use national currencies, in relation to the euro area. Particular emphasis is placed on Poland, due to the desire to enrich the basis for discussion on the choice of the most appropriate moment of replacing the zloty with the single European currency. Design, methodology, approach – as the research method, a comparative analysis of statistical data was used, supplemented to a small extent by an analysis of literature. The focus was made on the most fundamental indicators that characterise the level of convergence of economies. The main research period, for short-term data, were the years of 2013–2014, and for quarterly and annual data, longer intervals were taken. Findings – as indicated by the conducted analysis of indicators determining the nominal and real convergence of the European Union member states using national currencies, one can have justified concerns whether they would be all ready for the euro in this respect. These concerns are particularly reasonable in the context of the crisis experience of countries using common European currency, that had been incorporated earlier to the euro zone despite a low degree of convergence. Originality, value – the paper presents an analysis of the latest available statistical data and, on this basis, the conclusions on the degree of convergence among the euro area and the European Union member states which do not participate in it yet
Author Wawrzyniec Michalczyk (ES / DIER)
Wawrzyniec Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, [Studia i Prace WNEiZ US - od 2016], ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096 , (B 9 pkt)
Issue year2015
No41/3
Pages171-184
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish konwergencja nominalna, konwergencja realna, strefa euro, waluty narodowe
Keywords in Englishnominal convergence, real convergence, euro zone, national currencie
Abstract in PolishCel – celem artykułu jest przedstawienie wyników badania stopnia konwergencji gospodarek państw Unii Europejskiej, które posługują się walutami narodowymi, względem strefy euro. Szczególny nacisk położono na Polskę, z uwagi na chęć wzbogacenia podstaw do dyskusji prowadzonej w naszym kraju na temat wyboru najbardziej odpowiedniego terminu zastąpienia złotówki przez wspólną walutę europejską. Metodologia badania – jako metodę badawczą wykorzystano analizę porównawczą danych statystycznych, w niewielkim zakresie uzupełnioną analizą literatury. Skupiono się na najbardziej fundamentalnych wskaźnikach, które charakteryzują poziom konwergencji gospodarek. Podstawowy okres badawczy dla danych krótkookresowych to lata 2013–2014, natomiast dla danych kwartalnych i rocznych przyjęto dłuższe przedziały czasu. Wynik – jak wskazuje przeprowadzona analiza wskaźników decydujących o konwergencji nominalnej i realnej krajów Unii Europejskiej posługujących się walutami narodowymi, można mieć duże obawy, czy wszystkie one byłyby pod tym względem gotowe do wprowadzenia euro. Obawy te są uzasadnione szczególnie w kontekście doświadczeń kryzysowych państw z obszaru wspólnego pieniądza europejskiego, które zostały do niego włączone, pomimo niskiego stopnia konwergencji. Oryginalność; wartość – w artykule analizie poddano najnowsze dostępne dane statystyczne i na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące stopnia konwergencji strefy euro i krajów Unii Europejskiej nienależących do niej
Languagepl polski
File
Michalczyk_konwergencja_gospodarek_krajow_unii_europejskiej.pdf 560,22 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-01)
Additional fields
Tyt_nrGospodarka regionalna i międzynarodowa. Tom 3
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back