Punkty zwrotne płodności w Polsce - analiza porównawcza

Joanna Krupowicz

Abstract

Regular changes over long periods observed in economy also occur in de- mographic phenomena. The paper aims to dete rmine and measure cycli cal fluctuations in variables relating to women’s fertility in Poland , and subsequently to conduct an analysis of changes in such fertility in periods identified as turning points. The cyclical fluctua- tions were identified and measured by applying methods used by researchers of the eco- nomic situation, after an appropriate adaptation. Turning points, fluctuation phases, lengths and amplitude were established. It was found that at single-name turning points and during drop phases the decrease in the general fertility rate was affected by changes in the fertility pattern, while during the growth phase, changes in the structure of the population of women of child-bearing age contri buted to an increase in general fertility.
Author Joanna Krupowicz (ES / DFaEA)
Joanna Krupowicz,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No309
Pages28-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzjawiska demograficzne, współczynnik płodności, punkty zwrotne
Keywords in Englishdemographic phenomena, fertility rate, turning points
Abstract in Polish Regularne zmiany w d ł ugim okresie obserwowane w zjawiskach gospo- darczych wyst ę puj ą równie ż w zjawiskach demograficznych. Celem artyku ł u jest identy- fikacja i pomiar waha ń cyklicznych zmiennych charakteryzuj ą cych p ł odno ść kobiet w Polsce, a nast ę pnie przeprowadzenie analizy zmian p ł odno ś ci dla okresów wyodr ę b- nionych jako punkty zwrotne. Wahania cykliczne identyfikowano i mierzono, korzysta- j ą c z dorobku metodologicznego badaczy koniunktury gospodarczej, modyfikuj ą c go do potrzeb w ł asnych bada ń . Okre ś lono punkty zwrotne, fazy waha ń , ich d ł ugo ś ci i amplitu- dy. Stwierdzono, ż e w jednoimiennych punktach zwro tnych oraz w fazach spadku na zmniejszenie si ę warto ś ci ogólnego wspó ł czynnika p ł odno ś ci mia ł y wp ł yw zmiany wzorca p ł odno ś ci, natomiast w fazie wzrostu zmiany w strukturze populacji kobiet w wieku zdolno ś ci rozrodczej przyczyni ł y si ę do wzrostu ogólnej p ł odno ś ci.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_309/03.pdf
Languagepl polski
File
Krupowicz_Punkty_zwrotne_plodnosci_w_Polsce.pdf 568,62 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back