Doskonalenie procesów w organizacji non profit

Anna Marciszewska

Abstract

The article asks the question whether and to what extent non-profit organisations can use the experience of commercial companies with regard to improvement of management processes. It has been assumed that in the presented organizations, processes are identified and described processes, linkages between them are defined, process maps are built, but the processes are not managed and not improved. It presents, on a theoretical basis, the improvement directions of management processes of non-profit organisations. It indicates the conditions of improving management processes of non-profit organisations, with particular focus on the capabilities and constraints. Attention has also been paid to the concerned organisations’ ability to constantly improve and the meaning of the role and skills of employees have been emphasized. The article also presents a possibility of application of the strategic scorecard concept as a method for creating the value for stakeholders of the discussed organizations
Autor Anna Marciszewska (NE / KEiOP)
Anna Marciszewska
- Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuImprovement of processes in a non-profit organisation
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr463
Paginacja46-55
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimprocesy, doskonalenie procesów, organizacje non profit
Słowa kluczowe w języku angielskimprocesses, improvement of processes, non-profit organisations
Streszczenie w języku polskimW artykule postawione zostało pytanie o to, czy i w jakim stopniu organizacje non profit mogą korzystać z doświadczeń firm komercyjnych w obszarze doskonalenia procesów zarządzania. Przyjęto założenie, że w prezentowanych organizacjach następuje identyfikacja i opis procesów, określone zostają powiązania między nimi, buduje się mapy procesów, ale nie zarządza się nimi i nie doskonali. Artykuł ukazuje w sposób teoretyczny kierunki doskonalenia procesów zarządzania organizacjami non profit. Wskazano uwarunkowania doskonalenia procesów zarządzania omawianymi organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i ograniczeń. Zwrócono także uwagę na zdolność organizacji non profit do ciągłego doskonalenia oraz podkreślono znaczenie roli i umiejętności pracowników. W artykule zaprezentowano również możliwość aplikacji koncepcji strategicznej karty wyników jako metody tworzenia wartości dla interesariuszy omawianych organizacji
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40947
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Marciszewska_doskonalenie_procesow_w_organizacji_non.pdf 387,42 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót