Doskonalenie procesów w organizacji non profit

Anna Marciszewska

Abstract

The article asks the question whether and to what extent non-profit organisations can use the experience of commercial companies with regard to improvement of management processes. It has been assumed that in the presented organizations, processes are identified and described processes, linkages between them are defined, process maps are built, but the processes are not managed and not improved. It presents, on a theoretical basis, the improvement directions of management processes of non-profit organisations. It indicates the conditions of improving management processes of non-profit organisations, with particular focus on the capabilities and constraints. Attention has also been paid to the concerned organisations’ ability to constantly improve and the meaning of the role and skills of employees have been emphasized. The article also presents a possibility of application of the strategic scorecard concept as a method for creating the value for stakeholders of the discussed organizations
Author Anna Marciszewska (ES / DEaOE)
Anna Marciszewska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsImprovement of processes in a non-profit organisation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages46-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprocesy, doskonalenie procesów, organizacje non profit
Keywords in Englishprocesses, improvement of processes, non-profit organisations
Abstract in PolishW artykule postawione zostało pytanie o to, czy i w jakim stopniu organizacje non profit mogą korzystać z doświadczeń firm komercyjnych w obszarze doskonalenia procesów zarządzania. Przyjęto założenie, że w prezentowanych organizacjach następuje identyfikacja i opis procesów, określone zostają powiązania między nimi, buduje się mapy procesów, ale nie zarządza się nimi i nie doskonali. Artykuł ukazuje w sposób teoretyczny kierunki doskonalenia procesów zarządzania organizacjami non profit. Wskazano uwarunkowania doskonalenia procesów zarządzania omawianymi organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i ograniczeń. Zwrócono także uwagę na zdolność organizacji non profit do ciągłego doskonalenia oraz podkreślono znaczenie roli i umiejętności pracowników. W artykule zaprezentowano również możliwość aplikacji koncepcji strategicznej karty wyników jako metody tworzenia wartości dla interesariuszy omawianych organizacji
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40947
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Marciszewska_doskonalenie_procesow_w_organizacji_non.pdf 387,42 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back