Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu

Andrzej Bytniewski , Marcin Hernes

Abstract

Modern companies competing with each other tend to obtain comprehensive information on the formation of the future and actual personnel costs and activity performance, which is needed to optimize strategic, tactical and operational decisions. The tools that make such information are management accounting and controlling. The aim of the paper is to present the information collected and provided by human resource management subsystem and other related subsystems, and an indication how needs are catered for information necessary to fulfill the functions of management accounting and controlling. The final part of the paper indicates examples of the benefits derived by the combination of information received from the human resources management subsystem and the tasks of management accounting and controlling. A method of analysis (literature and functionality of systems management) was used in the process of elaborating this paper
Author Andrzej Bytniewski (EaE / IES / DACIaQM)
Andrzej Bytniewski,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Marcin Hernes (EaE / IES / DACIaQM)
Marcin Hernes,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Other language title versionsHuman resources management subsystem as a source of information for the needs of accounting management and controlling
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages82-93
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpodsystem zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowość zarządcza, controlling, zintegrowane systemy zarządzania
Keywords in Englishhuman resources management subsystem, management accounting, controlling, integrated management information systems
Abstract in PolishWspółczesne przedsiębiorstwa, konkurując ze sobą, dążą do pozyskiwania wszechstronnych informacji w zakresie kształtowania się przyszłych i rzeczywistych kosztów osobowych i wyników działalności, które są im niezbędne do optymalnego podejmowania decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Narzędziami, które udostępniają takie informacje, są rachunkowość zarządcza i controlling1. Celem artykułu jest zaprezentowanie informacji gromadzonych i udostępnianych przez podsystem zarządzania zasobami ludzkimi i inne podsystemy styczne oraz wskazanie, w jaki sposób zaspokajane są potrzeby informacyjne niezbędne do realizacji poszczególnych funkcji rachunkowości zarządczej i controllingu. W zakończeniu wskazano przykładowe korzyści uzyskiwane dzięki skojarzeniu informacji otrzymywanych z podsystemu zarządzania zasobami ludzkimi z realizacją zadań rachunkowości zarządczej i controllingu. W procesie pisania artykułu wykorzystano metodę analizy (literatury i funkcjonalności systemów informatycznych zarządzania)
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41778
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bytniewski_Hernes_Podsystem_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_jako.pdf 479,44 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back