Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi jako źródło informacji na potrzeby rachunkowości zarządczej i controllingu

Andrzej Bytniewski , Marcin Hernes

Abstract

Modern companies competing with each other tend to obtain comprehensive information on the formation of the future and actual personnel costs and activity performance, which is needed to optimize strategic, tactical and operational decisions. The tools that make such information are management accounting and controlling. The aim of the paper is to present the information collected and provided by human resource management subsystem and other related subsystems, and an indication how needs are catered for information necessary to fulfill the functions of management accounting and controlling. The final part of the paper indicates examples of the benefits derived by the combination of information received from the human resources management subsystem and the tasks of management accounting and controlling. A method of analysis (literature and functionality of systems management) was used in the process of elaborating this paper
Autor Andrzej Bytniewski (IE / INE / KRCI)
Andrzej Bytniewski
- Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
, Marcin Hernes (IE / INE / KRCI)
Marcin Hernes
- Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
Inne wersje tytułuHuman resources management subsystem as a source of information for the needs of accounting management and controlling
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr471
Paginacja82-93
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimpodsystem zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowość zarządcza, controlling, zintegrowane systemy zarządzania
Słowa kluczowe w języku angielskimhuman resources management subsystem, management accounting, controlling, integrated management information systems
Streszczenie w języku polskimWspółczesne przedsiębiorstwa, konkurując ze sobą, dążą do pozyskiwania wszechstronnych informacji w zakresie kształtowania się przyszłych i rzeczywistych kosztów osobowych i wyników działalności, które są im niezbędne do optymalnego podejmowania decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych. Narzędziami, które udostępniają takie informacje, są rachunkowość zarządcza i controlling1. Celem artykułu jest zaprezentowanie informacji gromadzonych i udostępnianych przez podsystem zarządzania zasobami ludzkimi i inne podsystemy styczne oraz wskazanie, w jaki sposób zaspokajane są potrzeby informacyjne niezbędne do realizacji poszczególnych funkcji rachunkowości zarządczej i controllingu. W zakończeniu wskazano przykładowe korzyści uzyskiwane dzięki skojarzeniu informacji otrzymywanych z podsystemu zarządzania zasobami ludzkimi z realizacją zadań rachunkowości zarządczej i controllingu. W procesie pisania artykułu wykorzystano metodę analizy (literatury i funkcjonalności systemów informatycznych zarządzania)
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41778
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Bytniewski_Hernes_Podsystem_zarzadzania_zasobami_ludzkimi_jako.pdf 479,44 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót