Structural Similarities between Populations of Persons with and without Disabilities by Selected Social and Economic Factors

Agata Girul , Edyta Mazurek

Abstract

Cohesion policy pursued by the EU addresses the important issue of improving the quality of life of persons with disabilities and, above all, preventing their social exclusion and discrimination. Measures in support of these aims are included in many strategic documents, among others, Europe 2020 and Strategy for Accountable Development until 2020. This paper aims to assess the situation of persons with disabilities compared to persons without disabilities by selected socio-economic variables and on the basis of real data from the 2011 General Population and Housing Census. The population structure of persons with and without disabilities was compared using statistical methods based on indexes of structural similarity, the Gini coefficient, and chi-squared statistic. The structures of the examined groups of persons with and without disabilities turned out to be similar with respect to education and civil status, but significantly dissimilar with respect to age, economic activity, and source of income. Compared to persons without disabilities, among disabled persons there are considerably more persons who are professionally inactive and hence non-wage earners, living on retirement or disability pensions. Persons without disabilities begin living on their own sooner than persons with disabilities. Today, the lower level of education and professional activity among persons with disabilities compared to persons without disabilities is the most fundamental and difficult challenge for government policy towards persons with disabilities.
Author Agata Girul (MISaF) - [Statistical Office in Wrocław]
Agata Girul,,
- Faculty of Management, Information Systems and Finance
- Urząd Statystyczny we Wrocławiu
, Edyta Mazurek (MISaF / IZM / DoS)
Edyta Mazurek,,
- Department of Statistics
Journal seriesArgumenta Oeconomica Cracoviensia, ISSN 1642-168X, (B 13 pkt)
Issue year2018
No19
Pages65-82
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polish osoby niepełnosprawne, dyskryminacja, wskaźnik podobieństwa struktur, współczynnik Giniego, rynek pracy
Keywords in English persons with disabilities, discrimination, index of structural similarity, Gini coefficient, labour market
Abstract in PolishW ramach polityki spójności prowadzonej w Unii Europejskiej ważnym problemem jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji. Działania wspierające ten kierunek wymieniane są w wielu dokumentach strategicznych, m.in. Europa 2020 czy Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 2020 r. Celem artykułu jest ocena sytuacji osób niepełnosprawnych w porównaniu z osobami sprawnymi według wybranych cech społeczno-ekonomicznych na podstawie rzeczywistych danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. Analiza porównawcza struktury cech społeczno-ekonomicznych ludności sprawnej i niepełnosprawnej w województwie dolnośląskim została przeprowadzona z wykorzystaniem metod statystycznych opartych na wskaźniku podobieństwa struktur, współczynniku Giniego oraz statystyce chi-kwadrat. Badane grupy osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych okazały się podobne pod względem struktury wykształcenia i stanu cywilnego, natomiast istotnie zróżnicowane pod względem wieku, aktywności ekonomicznej oraz źródła utrzymania. Wśród niepełnosprawnych zdecydowanie więcej niż wśród sprawnych jest osób biernych zawodowo i tym samym utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, jak emerytury czy renty, natomiast mniej jest osób aktywnych zawodowo i utrzymujących się z dochodów z pracy. Osoby sprawne szybciej przechodzą na własne źródło utrzymania niż osoby niepełnosprawne. Niższy niż wśród osób pełnosprawnych poziom wykształcenia oraz aktywności zawodowej to obecnie bez wątpienia podstawowe, a zarazem najtrudniejsze wyzwania stojące przed polityką państwa wobec grupy osób niepełnosprawnych.
DOIDOI:10.15678/Aoc.2018.1904
URL https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1600/1277
Languageen angielski
File
Girul_Mazurek_Structural_Similarities_between_Populations_of.pdf 423,62 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back