Klasyfikacja gmin według wysokości i struktury dochodów budżetów

Beata Bal-Domańska

Abstract

The structure of municipal revenues is one of the elements of their financial independence assessment, and thus their ability to implement a wide range of local tasks resulting from the needs and specificity of a particular area and community. Two methods of identifying municipal classes were used in the article, which allowed assessing the diversity of revenue models and their spatial characteristics. The applied methods are the median based classification and the Global Moran’s I statistics. They allowed to indicate municipal classes presenting a similar revenue structure with distinction of three basic groups of receipts (own revenues, general subsidies and earmarked subsidies). The analysis was carried out in 2016 and covered municipal budgets (excluding cities with poviat status). The analysis shows that the tendency for creating clusters of neighbouring municipalities featuring a similar level of revenues in terms of total and own revenues is small and concerns only selected locations with high economic potential, such as e.g. the vicinity of large cities.
Author Beata Bal-Domańska (EMaT / DRE)
Beata Bal-Domańska,,
- Department of Regional Economy
Other language title versionsClassification of municipalities by the amount and structure of budget revenues
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No517
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktura dochodów gmin, klasyfikacja z medianą, statystyki przestrzenne
Keywords in Englishmunicipal revenue structure, median based classification, spatial statistics
Abstract in PolishStruktura dochodów gmin stanowi jeden z elementów oceny ich samodzielności finansowej, a co za tym idzie − zdolności do wykonywana zadań lokalnych wynikających z potrzeb i ze specyfiki danego obszaru i społeczności. W artykule wykorzystano dwie metody identyfikacji klas gmin, które umożliwiły ocenę zróżnicowania modeli dochodowych i ich przestrzenną charakterystykę − klasyfikację z medianą oraz statystyki przestrzenne I Morana. Pozwoliły one na wskazanie klas gmin o podobnej strukturze dochodów z wyróżnieniem trzech podstawowych grup wpływów (dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe). Analizą objęto budżety gmin (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) w 2016 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że tendencja do tworzenia skupisk sąsiadujących gmin o podobnym poziomie wpływów w przypadku dochodów ogółem i własnych jest niewielka i dotyczy jedynie wybranych lokalizacji o wysokim potencjale gospodarczym, jak m.in. okolice dużych miast.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.517.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bal-Domanska_B_Klasyfikacja_Gmin_Wedlug_Wysokosci_i_Struktury_2018.pdf 798,25 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back