Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego

Andrzej Bąk

Abstract

Linear ordering methods are used in economic studies to determine the order or classification of objects described using variables with different distributions and statistical characteristics. In the literature on the subject in the field of multidimensional comparative analysis, many linear ordering procedures have been developed. They differ, among others using the methods for determining variable weights, normalization methods, and methods for estimating the values of synthetic variables. Therefore, there is a problem of choosing the optimal procedure for the analysis of statistical data with specified statistical characteristics. The purpose of this article is to present the results of research concerning the quality evaluation of selected linear ordering procedures in relation to data about normal distribution and different from normal distribution. To assess the quality of rankings, selected measures of the quality of linear ordering methods were used.
Autor Andrzej Bąk (EZiT / KEiI)
Andrzej Bąk
- Katedra Ekonometrii i Informatyki
Inne wersje tytułuComparative analysis of selected linear ordering methods based on empirical and simulation data
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr508
Paginacja19-28
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimporządkowanie liniowe, analiza porównawcza, program R
Słowa kluczowe w języku angielskimlinear ordering, comparative analysis, R program
Streszczenie w języku polskimMetody porządkowania liniowego są stosowane na gruncie ekonomii w badaniach rankingowych i klasyfikacyjnych dotyczących obiektów i zjawisk opisanych zmiennymi o różnych rozkładach i charakterystykach statystycznych. W literaturze przedmiotu z zakresu wielowymiarowej analizy porównawczej opracowano wiele procedur porządkowania liniowego. Różnią się one m.in. metodami wyznaczania wag zmiennych, metodami normalizacji zmiennych oraz metodami szacowania wartości zmiennych syntetycznych. W związku z tym pojawia się problem wyboru optymalnej procedury porządkowania liniowego do analizy danych statystycznych. Celem pracy jest prezentacja wyników badań dotyczących oceny jakości wybranych procedur porządkowania liniowego w odniesieniu do danych o rozkładzie normalnym i różnym od rozkładu normalnego. Do oceny jakości rankingów wykorzystane zostały wybrane mierniki jakości metod porządkowania liniowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.508.02
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Bak_Analiza_porownawcza_wybranych_metod_porzadkowania_liniowego.pdf 626,62 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*4 (2020-09-14)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót