Technical efficiency and the methods of its measurement

Justyna Kulik

Abstract

The main purpose of this publication was to try systemizing the efficiency per-formance with particular regard to technical efficiency and measurement methods, and to identify the problems in defining and measuring the existing problems. The paper presents definitions of efficiency by selected authors, the classification and characterization of various types of efficiency made with particular emphasis on technical efficiency, and the basic methods for testing the effectiveness of the division on the indicator parametric and parametric detailing the different measurement methods. A detailed analysis of the non-parametric methods for testing the effectiveness of technical support is the DEA (Data En-velopment Analysis) method presented with the example of the procedure for calculation of relative efficiency. The study identifies various modifications of the DEA method and also signalled areas where this method can be used to measure the effectiveness of specific entities. The main research method used in the present study was to review and analyze the literature on the subject topic.
Author Justyna Kulik (ES / IM / DMM)
Justyna Kulik,,
- Department of Marketing Management
Other language title versionsEfektywność techniczna i metody jej pomiaru
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2017
No3 (57)
Pages72-87
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishefektywność, efektywność techniczna, pomiar, metody, DEA
Keywords in Englishefficiency, technical efficiency, measurement, methods, DEA
Abstract in PolishPodstawowym celem niniejszej publikacji była próba usystematyzowania dorobku z dziedziny efektywności ze szczególnym uwzględnieniem efektywności technicznej oraz metod jej pomiaru a także wskazanie na istniejące w tym zakresie problemy definiowania i pomiaru. W opracowaniu zaprezentowano definicje efektywności wybranych autorów. Dokonano klasyfikacji i charakteryzacji poszczególnych rodzajów efektywności ze szczególnym uwzględnieniem efektywności technicznej. Przedstawiono podstawowe metody badania efektywności z podziałem na wskaźnikowe, parametryczne i nieparametryczne z wyszczególnieniem poszczególnych metod pomiaru. Dokonano szczegółowej analizy nieparametrycznej metody badania efektywności technicznej jaką jest metoda DEA (Data Envelopment Analysis) oraz zaprezentowano na jej przykładzie procedurę obliczania wskaźnika względnej efektywności. W opracowaniu wskazano na różne modyfikacje metody DEA a także zasygnalizowano obszary w których może być stosowana ta metoda do pomiaru efektywności określonych podmiotów. Główną metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym opracowaniu był przegląd i analiza literatury dotyczącej przedmiotowej tematyki.
DOIDOI:10.15611/ekt.2017.3.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44157
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kulik_Technical_efficiency_and_the_methods.pdf 660,2 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back