Strategia w warunkach współpracy sieciowej: elastyczność czy usztywnienie? Wyniki badań terenowych

Krzysztof Ćwik , Janusz Marek Lichtarski , Katarzyna Piórkowska

Abstract

Inter-organizational networks are frequently associated with high degree of adaptive capabilities as well as sense and respond approach, although there is a lack of empirical evidence in this field, especially concerning flexibility at the micro level analysis. The main aim of the paper is to present the results of field studies on strategic flexibility of network nodes. Basing on cross case study research design, seven enterprises were investigated deeply, using various techniques of data collection, and two of them were presented in the paper in a detailed way. The study presented shows instances of opposite changes directions in strategic flexibility under conditions of network cooperation. In the first case it was observed that, an increasing of the degree of intensification of network connections was accompanied by increasing in the flexibility of the strategy. However, in the second case this direction was quite opposite and increasing the degree of intensification of network cooperation resulted in stiffening of the business strategy
Author Krzysztof Ćwik (MISaF / IOaM / DoOaMT)
Krzysztof Ćwik,,
- Department of Organization and Management Theory
, Janusz Marek Lichtarski (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Janusz Marek Lichtarski,,
- Department of Strategy and Management Methods
, Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Katarzyna Piórkowska,,
- Department of Strategy and Management Methods
Other language title versionsStrategy under conditions of network cooperation: flexibility or rigidity? Field study results
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No538
Pages111-124
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsieć międzyorganizacyjna, elastyczność strategii, słabości i zagrożenia współpracy sieciowej
Keywords in Englishinter-organizational network, flexibility of strategy, weaknesses and threats of network cooperation
Abstract in PolishSieci międzyorganizacyjne często utożsamia się z wysoką elastycznością i zdolnościami adaptacyjnymi. Brak jest jednak jednoznacznych potwierdzeń empirycznych w tym obszarze, w szczególności dotyczących elastyczności na płaszczyźnie wewnątrzorganizacyjnej. Głównym celem opracowania jest prezentacja wyników badań terenowych nad elastycznością strategii organizacji węzłowych. Wykorzystując metodę przekrojowego studium przypadku, pogłębionej analizie poddano siedem przedsiębiorstw, stosując różne techniki gromadzenia danych, a dwa przedsiębiorstwa scharakteryzowano szczegółowo w opracowaniu. Zaprezentowane badania ukazują przykłady przeciwnych kierunków zmian w obszarze elastyczności strategicznej w warunkach współpracy sieciowej. W przypadku jednego z obiektów badania zaobserwowano, że rzeczywiście zwiększeniu stopnia intensyfikacji powiązań sieciowych towarzyszyło zwiększenia stopnia elastyczności strategii. W drugim jednak kierunek ten był odwrotny – zwiększanie stopnia intensyfikacji współpracy sieciowej skutkowało „usztywnieniem” strategii działalności
DOIDOI:10.15611/pn.2018.538.08
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117012
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Cwik_Lichtarski_Piorkowska_Strategia_w_Warunkach_Wspolpracy_Sieciowej_Elastycznosc_2018.pdf 500,22 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back