A new approach to avoiding os overruns and implementation delays in future large projects in aerospace business

Christoph Winter

Abstract

Large Projects in Aerospace Business (LPAB) notoriously face significant delays and cost overruns. The starting point is: reduction of risk for both deviations between planned and actual cost and time would increase profitability of a project. That means, if project duration and volume could be predicted more precisely, the risk for delays and cost overruns would be reduced while profitability would be improved through allocating resources when and where they are actually needed. This questions the efficiency of presently applied planning methods to yield proper estimates for project volume and duration. The initial approach to this problem started off with learning curves and developed into parametric estimate models mainly for cost. Over decades it was a main attempt to make the models robust for technical progress and to increase flexibility with regard to different kind of aircraft but there were still significant deficiencies. This article introduces a new approach to overcome above deficiencies and the corresponding parametric estimate models to determine project volume and duration for future aircraft projects. The model uses the degree of new technologies applied (technical complexity) and the number of countries, suppliers and final assemblies (organizational complexity) as independent variables. The parameters of the regression analysis were determined by analysing 5 large aircraft projects (Boeing 787, Airbus A380, A350, A400M, Lockheed Martin F-35B and Eurofighter). As a result, the model meets the requirements of application in practice while its accuracy is still within the range of legacy models.
Author Christoph Winter (ES)
Christoph Winter,,
- Faculty of Economic Sciences
Other language title versionsUnikanie opóźnień i przekraczania kosztów w realizacji wielkich projektów w przemyśle aeronautycznym - nowe podejście
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2015
No4(25)
Pages125-144
Publication size in sheets6.25
Keywords in Polishrealizacja projektu, przekroczenia kosztów, ryzyko, wycena parametryczna, planowanie bardzo dużych projektów, samoloty
Keywords in Englishproject implementation, cost overruns, risk, parametric estimate, planning very large scale projects, aircraft
Abstract in PolishWielkie projekty w przemyśle aeronautycznym (LPAB) notorycznie stoją w obliczu poważnych opóźnień i przekroczenia kosztów. Punktem wyjścia jest stwierdzenie: przez zmniejszenie ryzyka odchyleń pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi kosztami oraz planowanym i rzeczywistym czasem realizacji wzrośnie rentowność projektu. Oznacza to, że jeśli czas trwania projektu i wielkość można przewidzieć dokładniej, ryzyko opóźnień i przekroczenia kosztów zostanie zmniejszone, podczas gdy rentowność mogłyby zostać poprawiona poprzez alokację zasobów wtedy i tam, gdzie są rzeczywiście potrzebne. To stawia pod znakiem zapytania skuteczność obecnie stosowanych metod planowania i uzyskania na ich podstawie bardziej wiarygodnych szacunków rozmiarów i czasu trwania projektu. Wcześniej stosowano w analizie krzywe uczenia się, później modele parametryczne szacujące głównie koszt. Przez dziesięciolecia starano się ulepszać modele oraz zwiększać ich elastyczność, by mogły być stosowane do analizy różnego rodzaju statków powietrznych, ale wyniki ciągle nie były zadowalające. To opracowanie przedstawia nowe podejście do przezwyciężenia powyższych braków w modelach parametrycznych szacujących wielkość i czas trwania projektu dla przyszłych projektów aeronautycznych. Zmiennymi niezależnymi modelu są złożoność techniczna (w jakim stopniu projekt stosuje nowe technologie) oraz złożoność organizacyjna (liczba krajów, dostawców i miejsc końcowego montażu). Parametry modelu wyznaczono, analizując informacje z realizacji pięciu wielkich projektów (Boeing 787, Airbus A380, A350, A400M, Lockheed Martin F-35B i Eurofighter). W efekcie model spełnia wymagania praktycznych zastosowań, a jego dokładność jest nie gorsza starszych modeli.
DOIDOI:10.15611/noz.2015.4.08
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Winter_A_new_approach_to_avoiding.pdf 1,65 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back