Państwowe fundusze celowe jako źródło wsparcia finansowego spółdzielni socjalnych w Polsce

Adriana Politaj

Abstract

Social cooperatives are a specific type of entrepreneurs, whose economic goals are combined with the implementation of social functions. The dynamic development of this sector of social enterprises indicates a strong interest in this form of employment and reintegration. The specific formulation of these entities, based on the work of cooperative marginalized and often lacking business skills requires wide support from the state, especially in the initial period of their existence and not just financial. Financial support from public funds − mainly from the Labour Fund and the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons turns out to be an insufficient form of help for many of these entities. Nearly half of them do not actually starts activity or receive any income. The purpose of this paper is to identify the financial support of social cooperatives in Poland granted annually by the state funds and to determine the role of this sector of social economy enterprises in the process of employment support and counter social marginalization of the unemployed.
Author Adriana Politaj (EMaT / DEaEP)
Adriana Politaj,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsState Special Purpose Funds as a Source of Financial Support for Social Cooperatives in Poland
Journal seriesNauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2017
No1 (30)
Pages64-75
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrynek pracy, osoby niepełnosprawne, fundusze celowe
Keywords in Englishlabour market, handicapped persons, state special purpose funds
Abstract in PolishSpółdzielnie socjalne stanowią specyficzny rodzaj podmiotów gospodarczych, których cele gospodarcze łączą się z realizacją funkcji społecznych. Dynamiczny rozwój tego sektora przedsiębiorstw społecznych wskazuje na duże zainteresowanie taką formą zatrudnienia i reintegracji. Specyficzna formuła działania tych podmiotów, oparta na pracy spółdzielczej osób marginalizowanych i często pozbawionych umiejętności biznesowych, wymaga stosowania ze strony państwa szerokiej pomocy, i to nie tylko finansowej, szczególnie w początkowych okresach ich funkcjonowania. Przyznawana bowiem pomoc finansowa ze środków publicznych – głównie z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – okazuje się niewystarczającą formą pomocy dla wielu tego typu podmiotów. Blisko połowa z nich nie rozpoczyna faktycznie działalności lub nie osiąga żadnych dochodów. Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji finansowego wsparcia spółdzielni socjalnych w Polsce udzielanego corocznie ze środków wybranych państwowych funduszy celowych oraz określenie roli tego sektora przedsiębiorstw gospodarki społecznej w procesie wsparcia zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób bezrobotnych.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.1.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42729
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Politaj_Panstwowe_fundusze_celowe_jako_zrodlo.pdf 562,73 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back