Dodatkowe instrumenty rynku pracy kierowane do ludzi młodych w Polsce i ich wykorzystanie po 2014 r

Magdalena Rękas

Abstract

The situation of young people in Pola nd and other EU countries deteriorated significantly after 2008. Unemployment amon g young people (15-24 years) exceeded several times the rate of tota l unemployment. Diffic ult entry into the labor market of young people forced revision of state policy in th e labor market. In Poland, in May 2014. Intro- duced additional labor market instruments de dicated to young people. Despite the imple- mentation of the additional support of young people in the labor market unemployment rate in this group fell by only 3% over two ye ars. The aim of the article is to present and assess the effectiveness of add itional labor market instrument s addressed to young people in Poland after 2014. Will be presented as weakness voucher scheme to support young people into the labor market, which will indicate the desired direction of change.
Author Magdalena Rękas (EMaT / DEaEP)
Magdalena Rękas,,
- Department of Economics and Economic Policy
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No310
Pages216-224
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish instrumenty rynku pracy, ludzie młodzi, niedoskonałości rynku pracy
Keywords in Englishinstruments of the labor market, young people, labor market imperfections
Abstract in Polish Sytuacja ludzi m ł odych w Polsce i innych krajach UE znacz ą co si ę pogor- szy ł a po 2008 r. Trudne wej ś cie na rynek pracy ludzi m ł odych wymusi ł o korekt ę polityki pa ń stw na rynku pracy. W Polsce, w maju 2014 r. wprowadzono dodatkowe instrumenty rynku pracy dedykowane osobom m ł odym. Mimo wdro ż enia dodatkowego wsparcia poziom bezrobocia w tej grupie spad ł tylko o 3 p.p. w ci ą gu 2 lat. Celem artyku ł u jest prezentacja i ocena skuteczno ś ci dodatkowych instrumentów rynku pracy kierowanych do ludzi m ł odych w Polsce po 2014 r. Zaprezentowane zostan ą tak ż e s ł abo ś ci systemu bonów wspieraj ą cych ludzi m ł odych na rynku pracy, co pozwoli na wskazanie po żą da- nych kierunków zmian.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/18.pdf
Languagepl polski
File
Rekas_Dodatkowe_instrumenty_rynku_pracy_kierowane.pdf 279,46 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back