Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis

Sławomir Wawak , Roman Batko , Piotr Rogala

Abstract

The paper discusses the usefulness of two dedicated quality management systems for learning service providers. The systems have been described in the international standard ISO 29990 and Polish national standards MSUES (Ma ï opolska Standards for Education and Training Services). The results are based on a b survey of managers who have implemented one of those systems in their training companies. It was found that the implementation of the discussed systems could contribute to success on the training market. The quality of training services is viewed as an important factor in personnel improvement. Most of the studies on that subject omit the key cause of high quality training, which is quality management in the training company. This paper attempts to bridge that gap.
Author Sławomir Wawak - Cracow University of Economics
Sławomir Wawak,,
-
, Roman Batko - Jagiellonian University (UJ)
Roman Batko,,
-
, Piotr Rogala (EMaT / DQaEM)
Piotr Rogala,,
- Department of Quality and Environmental Management
Other language title versionsStandard zarządzania jakością dla dostawców usług szkoleniowych - krytyczna analiza
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, e-ISSN 2300-8792, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1(65)/1
Pages179-191
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishfirma szkoleniowa, zarządzanie jakością, standardy zarządzania, wyniki badań
Keywords in English training company, quality management, management standards, research results
Abstract in PolishW artykule omówiono przydatno ĂÊ dwu dedykowanych systemów zarz È dzania jako Ă ci È dla dostawców us ï ug szkoleniowych. Systemy zosta ï y opisane w b mi Ú dzynarodowym standardzie ISO 29990 oraz polskim standardzie MSUES. Prezentowane wyniki opieraj È si Ú na przeprowadzonych badaniach mened ĝ erów, którzy wdro ĝ yli jeden z b omawianych systemów w b swoim przedsi Ú biorstwie. Wyniki pokazuj È , ĝ e wdro ĝ enie omawianych systemów mo ĝ e przyczyni Ê si Ú do osi È gni Ú cia sukcesu na rynku szkoleniowym. Jako ĂÊ us ï ug szkoleniowych jest uwa ĝ ana za istotny czynnik wp ï ywaj È cy na efektywno ĂÊ podnoszenia kompe- tencji pracowników. Tymczasem wi Ú kszo ĂÊ bada ñ w b tym temacie omija kluczowy czynnik wp ï ywaj È cy na wysok È jako ĂÊ szkolenia, którym jest zarz È dzanie jako Ă ci È w b firmie dostarczaj È cej us ï ugi edukacyjne. Artyku ï wpisuje si Ú w b t Ú luk Ú .
DOIDOI:10.7172/1644-9584.65.11
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_2017_1_1_wawak_batko_rogala.pdf
Languageen angielski
File
Wawak_Batko_Rogala_Quality_Management_Standard_for_Learning.pdf 178,44 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*2 (2020-07-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back