Aktywność na rynku pracy oraz plany zawodowe młodzieży kończącej szkoły wyższe

Adam Kubów , Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka

Abstract

The main subject of the study is the analysis of attitudes and behaviors represented on the labor market by young people graduating from high schools. The authors discuss the gainful activity of students and the professional plans they have declared after completing their studies. The main source of information on this subject were the results of own surveys, conducted among students of the last year of full-time second-cycle studies, in selected higher education institutions of academic centers in Wrocław, Opole and Katowice. The background to discuss and comment on the results of these studies is the characteristics of the current situation of people with higher education on the Polish labor market and its complex conditions. The research results show, among others, that students often combine learning with work, and also have practical work experience and are familiar with the realities of the labor market.
Author Adam Kubów (ES / DSaSP)
Adam Kubów,,
- Department of Sociology and Social Policy
, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka (ES / DSaSP)
Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka,,
- Department of Sociology and Social Policy
Other language title versionsActivity on the labor market and career plans of youth ending high schools
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (10)
Pages91-113
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishpolski rynek pracy, absolwenci szkół wyższych na rynku pracy (sytuacja, postawy)
Keywords in EnglishPolish labor market, graduates of higher education institutions on the labor market (situation, attitudes)
Abstract in PolishZasadniczym przedmiotem opracowania jest analiza postaw i zachowań reprezentowanych na rynku pracy przez młodzież kończącą szkoły wyższe. Autorzy omawiają aktywność zarobkową studentów oraz zadeklarowane przez nich plany zawodowe po zakończeniu studiów. Głównym źródłem informacji na ten temat były wyniki własnych badań ankietowych, przeprowadzonych wśród studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia w wybranych szkołach wyższych ośrodków akademickich Wrocławia, Opola i Katowic. Tłem do omówienia i skomentowania wyników tych badań jest przeprowadzona przez autorów charakterystyka dotychczasowej sytuacji osób z wykształceniem wyższym na polskim rynku pracy oraz jej złożonych uwarunkowań. Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że studenci często łączą naukę z pracą zawodową, a także dysponują praktycznym doświadczeniem zawodowym oraz orientują się w realiach rynku pracy.
DOIDOI:10.15611/sie.2018.2.07
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kubow_Sipurzynska-Rudnicka_Aktywnosc_na_rynku_pracy_oraz_plany_zawodowe.pdf 719,63 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back