Metoda ekspercka oceny użyteczności informacji o środowisku

Anna Balicka

Abstract

The purpose of the article is to characterize the usefulness of information and to propose a method for determining the level of utility of environmental information disclosed by enterprises. The specificity of environmental information was presented and the essence of usability was presented. An expert method was proposed which, taking into account such parameters as: relevance, faithful presentation, comparability, verifiability, intelligibility andtimeliness, will allow to determine the usefulness of environmental information disclosed in corporate reporting. The assessment of the usefulness of environmental information will allow for identifying entities for which care for the environment is important, and for which it is only an element of creating a positive image of the organization. When writing an article, the following research methods were used: literature studies, analysis and inference.
Author Anna Balicka (MISaF / IR / KRC)
Anna Balicka,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsExpert method of estimation of usefulness of environmental information
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No532
Pages23-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishużyteczność, informacja środowiskowa, jakość informacji
Keywords in Englishusefulness, environmental information, information quality
Abstract in PolishCelem artykułu jest scharakteryzowanie użyteczności informacji oraz zaproponowanie sposobu określającego poziom użyteczności informacji środowiskowej ujawnianej przez przedsiębiorstwa. Przedstawiono specyfikę informacji środowiskowych oraz zaprezentowano istotę użyteczności. Zaproponowano metodę ekspercką, która przy uwzględnieniu takich parametrów, jak: przydatność, wierna prezentacja, porównywalność, sprawdzalność, zrozumiałość i terminowość, pozwoli na określenie użyteczności informacji środowiskowych ujawnianych w sprawozdawczości przedsiębiorstw. Ocena użyteczności informacji środowiskowych pozwoli na zidentyfikowanie podmiotów, dla których troska o środowisko jest ważna, a dla których stanowi jedynie element kreowania pozytywnego wizerunku organizacji. W pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.532.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/97456
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Balicka_Metoda_ekspercka_oceny_uzytecznosci_informacji.pdf 797,16 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back