Wizualizacja wyników porządkowania liniowego dla danych porządkowych z wykorzystaniem skalowania wielowymiarowego

Marek Walesiak

Abstract

A two-step procedure was proposed to visualization of linear ordering results for ordinal data. In the first step as a result of the application of multidimensional scaling (see Borg, Groenen, 2005; Mair et al., 2016) is to visualize objects in two-dimensional space. In the next step, a linear ordering is carried out with the use of the Euclidean distance from the pattern (ideal) object. The proposed approach expanded the possibilities of interpretation of the results of the linear ordering of set of objects. The article uses the concept of isoquant and path of development (the shortest way connecting ideal and anti-ideal object) proposed by Hellwig (1981). The proposed approach is illustrated by an empirical example with application of script of R environment.
Author Marek Walesiak (EMaT / DEaCS)
Marek Walesiak,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Journal seriesPrzegląd Statystyczny, ISSN 0033-2372, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol64
No1
Pages5-19
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishporządkowanie liniowe, skalowanie wielowymiarowe, dane porządkowe, miary agregatowe, program R
Keywords in Englishlinear ordering, multidimensional scaling, ordinal data, composite measures, R environment
Abstract in PolishW artykule zaproponowano dwukrokow ą procedur Ċ badawcz ą pozwalaj ą c ą na wizualizacj Ċ wyników porz ą dkowania liniowego dla danych porz ą dkowych. W pierwszym kroku w wyniku zastosowania ska- lowania wielowymiarowego (zob. Borg, Groenen, 2005; Mair i inni, 2016) otrzymuje si Ċ wizualizacj Ċ obiektów w przestrzeni dwuwymiarowej. W nast Ċ pnym kroku przeprowadza si Ċ porz ą dkowanie liniowe zbioru obiektów na podstawie odleg á o Ğ ci Euklidesa od wzorca rozwoju. Zaproponowane podej Ğ cie zilustrowano przyk á adem empirycznym z zastosowaniem skryptu przygotowanego w Ğ rodowisku R. W artykule wykorzystano koncepcj Ċ izokwant i Ğ cie Ī ki rozwoju (osi zbioru – najkrótszej drogi áą cz ą cej wzorzec i antywzorzec rozwoju) zaproponowan ą w pracy Hellwig (1981). Zaproponowane podej Ğ cie rozszerzy á o mo Ī liwo Ğ ci interpretacyjne wyników porz ą dkowania liniowego zbioru obiektów.
URL http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202017/Zeszyt%201/2017_64_1_005-020.pdf
Languagepl polski
File
Walesiak_Wizualizacja_wynikow_porzadkowania_liniowego_dla.pdf 166,8 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 27-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-07-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back