Wyzwania polityki społecznej wobec pieczy zastępczej

Joanna Szczepaniak-Sienniak

Abstract

This arti­cle aims is to sys­tem­atize and deepen the knowl­edge about the major prob­lems of fos­ter care in Poland and to iden­tify and high­light the key chal­lenges of social pol­icy in this area, as well as a revival of sci­en­tific and pub­lic dis­course about the grow­ing prob­lems of dys­func­tional fam­i­lies, orphan­hood and fos­ter care. The first part presents the main stages and cir­cum­stances of changes in field of fos­ter care sys­tem in Poland. The sec­ond part of the arti­cle includes the results of focus group (expert) inter­view (FGI) with rep­re­sen­ta­tives of cho­sen insti­tu­tions and orga­ni­za­tions on the bar­ri­ers the orga­ni­za­tion and func­tion­ing of fos­ter care. These research pro­vides to the key con­clu­sion that the main prob­lems and chal­lenges in this area per­sist for at least sev­eral years. For this rea­son, it is essen­tial to the con­tin­u­ous search for effec­tive ways to improve the sit­u­a­tion of described fam­i­lies and chil­dren by both researchers and practitioners
Author Joanna Szczepaniak-Sienniak (ES / DSaSP)
Joanna Szczepaniak-Sienniak,,
- Department of Sociology and Social Policy
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3
Pages4-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrodz­ina z prob­le­mami opiekuńczo-wychowawczymi (dys­funkcyjna), piecza zastępcza, poli­tyka społeczna
Keywords in Englishdys­func­tional fam­ily, fos­ter care, social policy
Abstract in PolishCelem artykułu jest usys­tem­aty­zowanie i pogłę­bi­e­nie wiedzy o głównych prob­lemach pieczy zastępczej w Polsce oraz ziden­ty­fikowanie i pod­kreśle­nie najważniejszych wyzwań poli­tyki społecznej w danym obszarze, a także oży­wie­nie dyskursu wśród poli­tyków społecznych wokół naras­ta­ją­cych prob­lemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin i sie­roctwa społecznego. W pier­wszej części przed­staw­ione zostały główne etapy i uwarunk­owa­nia zmian sys­temu pieczy zastępczej w Polsce. Część druga artykułu obe­j­muje wyniki zog­niskowanego wywiadu eksper­ck­iego z przed­staw­icielami wybranych insty­tucji i orga­ni­za­cji na temat barier orga­ni­za­cji i funkcjonowa­niu pieczy zastępczej. Przed­staw­ione bada­nia prowadzą do wniosku, że główne prob­lemy i wyzwa­nia w omaw­ianym obszarze pozostają nierozwiązane od co najm­niej kilku­nastu lat. Ów stan rzeczy powinien skła­niać do ciągłego poszuki­wa­nia efek­ty­wnych sposobów poprawy sytu­acji opisy­wanych rodzin i dzieci zarówno przez badaczy, jak i praktyków
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back