Human resource management in the perspective of the expectations and attitudes of generation Y in Poland

Adam Suchodolski

Abstract

The article shows the results regarding the expectations and attitudes towards work of representatives of generation Y from North America and Poland. The main similarities and differences between both groups in terms of the attitudes towards work are indicated in that article. In interpreting the results of the research it may be concluded that in the analysed area, young people in Poland do not constitute a homogenous group. Moreover, in comparison to their American peers they are generational hybrid shaped by the global trends of mass culture and socialization processes determined by the native culture and system of values. The aim of the article is to formulate the proposals regarding impacts in human resource management towards the Polish representatives of the Y generation adapted to the specificity of their expectations and attitudes.
Author Adam Suchodolski (MISaF / IOaM / KZK)
Adam Suchodolski,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsZarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie oczekiwań i postaw pokolenia Y
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No4 (33)
Pages44-51
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpokolenie Y, zarządzanie zasobami ludzkimi, oczekiwania i postawy wobec pracy
Keywords in EnglishY generation, human resource management, expectations and attitudes towards work
Abstract in PolishW artykule zestawiono wyniki badań oczekiwań i postaw wobec pracy przedstawicieli pokolenia Y z Ameryki Północnej oraz z Polski. Wskazano główne podobieństwa i różnice między obiema grupami w zakresie stosunku do pracy. Interpretując wyniki badań, można konkludować, iż młodzi ludzie w Polsce w analizowanym obszarze nie stanowią grupy homogenicznej. Ponadto w porównaniu z amerykańskimi rówieśnikami są hybrydą pokoleniową kształtowaną przez trendy globalne kultury masowej oraz procesy socjalizacyjne determinowane rodzimą kulturą i systemem wartości. Celem niniejszego artykułu było sformułowanie propozycji oddziaływań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na polskich przedstawicieli pokolenia Y dostosowanych do specyfiki ich oczekiwań i postaw.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.4.05
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Suchodolski_Human_resources_management_in_the_perspective.pdf 393,88 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back