The Socio-economic Dimension of Industry in Subregions

Beata Bal-Domańska

Abstract

Industry is one of the key sectors of the economy, which affects a number of other areas as well as society and the environment. In its socio-economic dimension it has impact on the job market, wages, innovation, and the competitiveness of enterprises and territorial units. The purpose of this article is to classify and assess the situation of 72 Polish subregions (NUTS-3) in terms of industrialisation as one of the components affecting the level and structure of subregional development. The classification was performed on the basis of employment structure and regional productivity data with reference to gross added value. Due to data availability the analysis was carried out based on the information about the activity of enterprises in PKD (Polish Statistical Classification of Economic Activities) sections B to F (including construction) in the years 2010–2014 and for selected aspects in 2015. The study applied classification methods (Ward method) and linear ordering (SDM with a common development model). The analysis allowed the author to identify classes of subregions presenting a particular industrial development profile (general, social or economic) and characterised by one development type in accordance with L. Klaassen’s classification. The conclusions resulting from the presented analysis indicate visible differences in the role played by industry in subregions as a regional employer (social aspect) or economic leader (economic aspect). The results of the change dynamics analysis pointed to a strengthening of the role of industry in subregions in terms of the economic aspect and a simultaneous decline in the importance of the social aspect (in this study related to jobs).
Author Beata Bal-Domańska (EMaT / DRE)
Beata Bal-Domańska,,
- Department of Regional Economy
Journal seriesArgumenta Oeconomica Cracoviensia, ISSN 1642-168X, (B 13 pkt)
Issue year2018
No19
Pages133-152
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishprzemysł, podregiony (NUTS-3), klasyfikacja, syntetyczna miara rozwoju
Keywords in Englishindustry, subregions (NUTS-3), classification, synthetic measure of development
Abstract in PolishPrzemysł stanowi jeden z podstawowych sektorów gospodarki, który oddziałuje na szereg innych jej obszarów, a także na społeczeństwo i środowisko. W obszarze społeczno-gospodarczym kształtuje rynek pracy, poziom wynagrodzeń, innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw oraz jednostek terytorialnych. Celem artykułu jest klasyfikacja i ocena sytuacji 72 podregionów Polski (NUTS-3) pod względem poziomu uprzemysłowienia jako jednego z elementów oddziałujących na poziom i strukturę rozwoju podregionów. Klasyfikacji dokonano na podstawie danych na temat struktury pracujących i produktywności regionalnej opartej na wartości dodanej brutto. Z uwagi na dostępność danych analizę przeprowadzono na podstawie informacji o aktywności przedsiębiorstw w sekcjach PKD od B do F (łącznie z budownictwem) w latach 2010–2014 oraz dla wybranych aspektów w 2015 r. W badaniu wykorzystano metody klasyfikacji (metodę Warda) oraz porządkowania liniowego (SMR ze wspólnym wzorcem rozwoju). Analiza pozwoliła na wskazanie klas podregionów o określonym profilu rozwoju przemysłu (ogólnym, społecznym bądź gospodarczym) oraz o jednym z typów rozwoju zgodnych z klasyfikacją L. Klaassena (1965). Wnioski z przedstawionych badań wskazują znaczenie przedsiębiorstw przemysłowych, będącvych regionalnymi pracodawcami (aspekt społeczny) bądź liderami gospodarczymi (aspekt gospodarczy). Z analizy dynamiki zmian wynika, że wzmocnieniu uległa rola przemysłu w podregionach w aspekcie gospodarczym, przy jednoczesnym zmniejszeniu znaczenia w aspekcie społecznym (w niniejszym opracowaniu powiązanym z miejscami pracy).
DOIDOI:10.15678/AOC.2018.1907
URL https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1409/1280
Languageen angielski
File
Bal-Domanska_The_Socio-economic_Dimension_of_Industry.pdf 1,39 MB
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back